SKRIV UT 

Principer för bokning av Mariehamn Lawn Tennis klubb r.f anläggningar och utrymmen

1. Säsongsbokningar – stående tider i Bollhalla

A. Utrymmen inomhus för höst- och vårsäsongens fritidsverksamhet bokas i början av augusti. Föreningen meddelar årligen exakt datum för inlämnade av säsongsbokningar.

B.Vid fördelning av tider beaktas

1. Stadsförening

  • Barn- och ungdomsverksamhet/ serietillhörighet
  • Vuxen- och motionsverksamhet?

2. Övriga organisationer eller privatpersoner i staden

3. Övriga

  • Barn och skolungdomar bör i första hand tilldelas de tidigare kvällstiderna och vuxna grupper de senare tiderna.
  • Vid fördelning av tider eftersträvas rättvisa mellan män och kvinnor och olika idrotter.
  • Fördelningen av tider utgår från idrottens/föreningens aktivitet.

Kund med obetalda hyror kan lämnas obeaktad vid fördelning av tider och/eller den stående tiden kan sägas upp utan uppsägningstid.

C. Uppsägning eller tillfällig avbokning av stående tid skall ske två veckor före. Vid oförutsedd händelse som akut sjukdom el. dyl. skall avbokning ske senast kl. 12.00 samma dag. Avgift erläggs under uppsägningstiden. Upphör verksamheten före uppsägningstidens utgång eller bokad tid lämnas outnyttjad lämnas hyresbefrielse för regelbunden ungdomsverksamhet obeaktad.

D. Föreningen kan annullera bokad tid p.g.a. tävling/match, annat tillfälligt arrangemang två veckor före. P.g.a. oförutsedda händelser som reparations- och underhållsarbeten, bemanningssvårigheter o.dyl. kan bokad tid annulleras med kort varsel.

2. Övriga bokningar

Allmänt

A. Fritidsförvaltningen eftersträvar att ta emot bokningar och möjliggöra genomförande av olika idrotts- och andra evenemang vilka anläggningarna är lämpade för och är praktiskt genomförbara.

B. Vid flera bokningar samtidigt i samma anläggning gäller att den som först bokat tilldelas tid.

C. Vid ev. oklarheter angående bokningar och avbokningar gäller i första hand det som skriftligen finns att tillgå.

D. Arrangemang som återkommer årligen, vid samma tidpunkt, har option på anläggningen/anläggningarna.

(Arrangemang betraktas som årligen återkommande efter att det genomförts vid samma tidpunkt två år i följd)

E. Arrangemang med option och andra bokningar som gjorts mer än ett år i förväg skall slutligen skriftligt bekräftas/annulleras senast 10 månader innan den bokade tiden infaller annars betraktas tiden som disponibel för andra att boka.

F. Vid oklara/svåra fall kan bokning föras till föreningen för avgörande.

Bokning som överskrider 7 dygn under den tid då anläggningen är säsongsbokad avgörs av föreningen.

G. Vid oförutsedd händelse (force majure) kan både kunden och föreningen annullera den bokade tiden utan eller med kort varsel.

H. Bokning från kund med obetalda hyror behöver ej tas ej emot.?

Matcher och tävlingar som ingår i den löpande föreningsverksamheten?

Här avses träningsmatcher, seriematcher och annan till den löpande verksamheten tillhörande tävlingar. OBS! EJ TURNERINGAR.

I. Anläggning bokas två månader före eller omgående då säsongens match- eller tävlingsprogram finns tillgängligt. Stadsföreningarnas matcher och tävlingar skall ha förtur i fritidsförvaltningens anläggningar framom andra föreningar/organisationers löpande tävlingsverksamhet.

J. Avbokning skall ske senast två veckor före match/tävling annars erläggs avgift för bokad tid.

K. Föreningen och kunden bör eftersträva att större enskilda arrangemang kan erhålla redan bokad tid om så skulle vara nödvändigt.

L. Föreningen förbehåller sig rätten att i undantagsfall senast 2 månader i förväg annullera bokad tid p.g.a. ett annat större enskilt arrangemang utifall att frågan inte kan lösas i samförstånd med kunden.?

Enskilda arrangemang och övriga bokningar

Här avses träningsläger, turneringar, olika idrottsevenemang, kulturella evenemang, andra publika evenemang m.m.?

M. Bokning bör göras i god tid för att ges möjlighet till förtur framom säsongsbokningar och bokningar för löpande match- och tävlingsverksamhet.

  • Större arrangemang av allmänt intresse eller arrangemang som varar under längre tid bokas skriftligen minst 6 månader i förväg.
  • Annat enskilt arrangemang bokat minst två månader i förväg för att ges möjlighet till förtur framom säsongsbokning.

M. Avbokning skall ske senast 1 månader före arrangemanget annars erlägger kunden 25% av avgiften för bokad tid.

JAG ACCEPTERAR AVTALET